Σημαντική Ανάγκη για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις στην Κύπρο

26/11/2022
households and businesses in cyprus to install photovoltaic systems

Όσο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, τόσο ποιο πολλές είναι και οι ανάγκες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε υποστατικά στην Κύπρο. Οι στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί στις αρχές του 2020 έχουν επιτευχθεί και ξεπεραστεί με 17% από την τελική κατανάλωση ενέργειας να προσφέρεται από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας αφού ο αρχικός στόχος ήταν μόνο 13%.

Στοιχεία επίσης αναφέρουν ότι 27 χιλιάδες φωτοβολταϊκά συστήματα net-metering (συμψηφισμού μετρήσεων) έχουν εγκατασταθεί σε οικιακά υποστατικά στην Κύπρο με την εγκαταστημένη ισχύ να ξεπερνά το 20%. Τα κυβερνητικά σχέδια όμως συνεχίζουν με πλάνα χορηγίας τα οποία θα εξοικονομούν ενέργεια όχι μόνο από φωτοβολταϊκά συστήματα αλλά και από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σχέδιο Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και Μη κυβερνητικούς οργανισμούς

Με το συνολικό ποσό χορηγίας να ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ θα προωθεί την επένδυση και εξοικονόμηση ενέργειας σε εγκαταστάσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30% σε όλες τις στηριζόμενες και επιχορηγούμενες με το σχέδιο επιχειρήσεις.

Οι τύποι επενδύσεων αυτής της κατηγορίας είναι

Χορηγία 40%  επί των επιλέξιμων δαπανών με αναβάθμιση και όχι προσθήκη φωτοβολταϊκών και μέγιστο ποσό χορηγίας 100 χιλιάδες ευρώ.

Χορηγία 40% επί των επιλέξιμων δαπανών με αναβάθμιση και όχι προσθήκη φωτοβολταϊκών και μέγιστο ποσό χορηγίας 150 χιλιάδες ευρώ.

Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας σε δικαιούχους ΜμΕ με χορηγία 40% και σε δικαιούχους ΜΚΟ με χορηγία 60%. Μέγιστο ποσό χορηγίας d 300 χιλιάδες ευρώ.

Αναβάθμιση κτιρίων από δικαιούχους ΜΚΟ με ποσοστό χορηγίας 60% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας 150 χιλιάδες ευρώ.

Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Θερμομόνωση Οροφής

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου αυτού είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ για φωτοβολταϊκά σε οικίες στην Κύπρο την περίοδο 2022 και 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός αυτός διπλασιάστηκε συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια και επίσης θα ισχύει και για υποστατικά που θα εγκαταστήσουν virtual net-metering (Εικονικός Συμψηφισμός Μετρήσεων) φωτοβολταϊκά συστήματα αν λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπορούν να εγκατασταθούν στις οροφές των συγκεκριμένων υποστατικών.

Το σχέδιο αυτό καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων

Α. Θερμομόνωση οροφών με χορηγία 45% ανά αίτηση κατοικίας με μέγιστο ποσό χορηγίας 2 χιλιάδες 250 ευρώ. Σε κατοικίες ορεινών περιοχών της Κύπρου, το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Β. Θερμομόνωση οροφών σε κατοικίες με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είτε με net-metering είτε me virtual net-metering με 55% χορηγία με ποσό που να μην ξεπερνά τα δυο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και ακόμα μια δεύτερη κατηγορία όπου υπάρχει χρηματοδότηση 450 ευρώ ανά φωτοβολταϊκό με μέγιστό ποσό χορηγίας χίλια οκτακόσια ευρώ. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε. Σε κατοικίες ορεινών περιοχών της Κύπρου, το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Γ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με σύστημα net-metering ή virtual net-metering. Χορηγείται τρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ανά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού με μέγιστο ποσό χορηγίας χίλια πεντακόσια ευρώ. Σε κατοικίες ορεινών περιοχών της Κύπρου, το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%. Ταυτόχρονα αυξάνεται η χορηγία για ευάλωτους καταναλωτές ανά φωτοβολταϊκό στα χίλια ευρώ και μέγιστο ποσό χορηγίας τα πέντε χιλιάδες ευρώ.

Σε αυτό το σχέδιο δίνεται συνέχεια από το σχέδιο των προηγουμένων χρόνων έτσι θα επιλεχθούν οι αιτήσεις και οι επενδύσεις που έγιναν μετά τον Αύγουστο του 2021.

Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για Φόρτιση Ηλεκτρικού Οχήματος

Σε αυτό το σχέδιο δίνεται η ευκαιρία για αίτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου φτάνει στα ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες. Αυτό το σχέδιο ισχύει για άτομα που κατοικούν σε οικία στην Κύπρο και κατέχουν ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο με Plug-in φόρτιση. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στα επτακόσια πενήντα ευρώ ανά kW υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας τα χίλια πεντακόσια ευρώ.

Οι προαιρετικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι οι ακόλουθες

  • Αγορά και εγκατάσταση φορτιστή στα εξακόσια ευρώ
  • Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική στα 450 ευρώ
  • Αγορά/εγκατάσταση μπαταρίας με επτακόσια πενήντα ευρώ ανά kWh και μέγιστο ποσό χορηγίας τα δυο χιλιάδες ευρώ. 

Σχέδιο για Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων Τοπικών Αρχών & Ευρύτερου Δημόσιου

Το σχέδιο αυτό έχει σκοπό να παρέχει οικονομικά κίνητρα για ενθάρρυνση των επενδύσεων για ενεργειακές αναβαθμίσεις από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου. Αυτό το σχέδιο προνοεί 100% των επιλέξιμων δαπανών και οι δικαιούχοι είναι άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εξαιρούνται από άτομα που είναι δικαιούχοι φορείς που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα ή και που επενδύουν σε υποδομές που είναι σε πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. Το μέγιστο κόστος χορηγίας είναι επτακόσιες χιλιάδες ευρώ και το ελάχιστο ύψος προτάσεων στα δέκα χιλιάδες ευρώ. Ο γενικός προϋπολογισμός του σχεδίου είναι εννέα εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση και ο κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μόνο μια πρόταση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερο από ένα κτήρια ή υποδομές. Προτίθεται υλοποίηση συνδυασμού επιμέρους επενδύσεων για κάθε κτήριο ή υποδομή και σε κάθε κτήριο γίνεται  μετατροπή με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Για κάθε άλλη υποδομή θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών

Αυτό το σχέδιο θα προκηρυχθεί κατά το τέλος του 2022. Δεν αφορά μόνο φωτοβολταϊκά συστήματα αλλά και γενική ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και οικοδομών. Παρέχονται οικονομικά κίνητρα για εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών.