Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές για ίδια κατανάλωση.

26/08/2022
φωτοβολταϊκά

Από το τέλος του 2021, το πλάνο για αυτόνομη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες στην Κύπρο που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο.  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργείας και τις κατηγορίες επένδυσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κύπρο. Οι πιο, αναγράφονται οι κατηγορίες που είναι διαθέσιμες για επένδυση.

Κατηγορία Α

Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ενωμένα μέσω Net-Metering (Συμψηφισμού Μετρήσεων). Σε αυτή την κατηγορία, τα άτομα που μπορούν να επενδύσουν είναι αυτά που είναι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετούνται είτε στην οροφή του υποστατικού είτε στο έδαφός μέσα στο ίδιο τεμάχιο του υποστατικού που εξυπηρετείται με την ενέργεια. Η μέγιστη ενέργεια των φωτοβολταϊκά που μπορούν να εγκατασταθούν είναι 10,4 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης.

Κατηγορία Β

Σε αυτή την κατηγορία τα ανανεώσιμα συστήματα ενέργειας είναι ενωμένα μέσω του Net-Billing (Συμψηφισμού Λογαριασμών). Εδώ, τα άτομα που μπορούν να επενδύσουν είναι αυτά που είναι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα τοποθετούνται είτε στην οροφή του υποστατικού είτε στο έδαφός μέσα στο ίδιο τεμάχιο του υποστατικού που εξυπηρετείται με την ενέργεια. Η μέγιστη ενέργεια των φωτοβολταϊκά που μπορούν να εγκατασταθούν είναι 8 ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης.

Κατηγορία Γ

Τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αυτόνομα και δεν είναι ενωμένα με το δίκτυο. Σε αυτή την κατηγορία τα άτομα που μπορούν να επενδύσουν είναι αυτά που είναι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και δεν υπάρχει περιορισμός ενέργειας των φωτοβολταϊκών αλλά εξαρτάτε από τις ανάγκες και τα περιθώρια του υποστατικού.

Κατηγορία Δ

Σε αυτή την κατηγορία τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ενωμένα με Virtual Net-Metering (Εικονικού Συμψηφισμού Μετρήσεων). Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα που μπορούν να επενδύσουν είναι οικιακοί καταναλωτές και επαγγελματίες γεωργοί. Η παγωμένη ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συμψηφίζεται με την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο του υποστατικού. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πρέπει να τοποθετηθούν εκτός του τεμαχίου του υποστατικού που καταναλώνει την ενέργεια από της ανανεώσιμές πηγές. Η μέγιστη ενέργεια των φωτοβολταϊκά που μπορούν να εγκατασταθούν για οικιακούς καταναλωτές είναι 10,4 kW, ενώ για επαγγελματίες γεωργούς είναι 20 kW  ανά λογαριασμό κατανάλωσης.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι οι κατηγορίες Α,Β και Δ, η παραγόμενη ενέργεια των ανανεώσιμων πηγών, δεν πρέπει να ξεπερνά το 90 της εκατό της ενεργειακής κατανάλωσης του υποστατικού. Ακόμα, τα χρηματικά πλεονάσματα των ιδίων κατηγοριών, συμψηφίζονται έτσι ώστε να μην διαγράφονται στον τελευταίο λογαριασμό μιας δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, αλλά να μεταφέρονται για χρήση στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα Περιφερειακά Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής στη Κύπρο και οι φόρμες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το χρονικό περιθώριο μέχρι την λήξη για αίτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι το τέλος του 2022 η μπορεί και νωρίτερα αν εξυπηρετηθούν όλα τα διαθέσιμα συστήματα.