Σχέδια Χορηγιών
στην Κύπρο

Τα Σχέδια Χορηγιών είναι χρηματοδοτικά μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Αυτά τα μέτρα επιδιώκουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και να τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Προσφέρουν οικονομικά κίνητρα με τη μορφή επιδοτήσεων ή κρατικών χορηγιών σε άτομα και επιχειρήσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε.

Οι αιτήσεις για αυτά τα τέσσερα σχέδια χορηγιών στην Κύπρο πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Κατηγορία 3Α

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενες κατοικίες. Το σχέδιο αφορά εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017.

σχέδια χορηγιών στην κύπρο

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

€375 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €1,500. Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή.

Κατηγορία 3Β

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο αφορά εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017 και στην οποία διαμένει μόνιμα ένας ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.

σχέδια χορηγιών στην κύπρο

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

€1,000 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €5,000.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχέδιο για Ηλεκτρικά Οχήματα ή Υβριδικά Οχήματα Τύπου Plug-In Κατηγορίας M1

Εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας M1. Αυτά τα σχέδια χορηγιών στην Κύπρο αφορούν εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες, δηλ. υποστατικά στα οποία ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος αφορά σε διατίμηση οικιακής χρήσης.

σχέδια χορηγιών στην κύπρο

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

€750 ανά kW που θα εγκατασταθεί με μέγιστο ποσό ανά όχημα στα € 1,500, δηλαδή μέχρι 2kW ανά όχημα.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα που έχουν το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας τους στο όνομά τους, οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς, είναι ιδιοκτήτης ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού οχήματος κατηγορίας M1, και στην οικία των οποίων έχει εγκατασταθεί, βάσει του παρόντος Σχεδίου, φωτοβολταϊκό σύστημα για σκοπούς φόρτισης του πιο πάνω οχήματος.

Κατηγορία 2

Θερμομόνωση οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Το σχέδιο αφορά εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007.

σχέδια χορηγιών στην κύπρο

Μέγιστο Ποσό Χορηγίας

Για τη θερμομόνωση οροφής:
55% επί επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό €2,750.

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος:
€450 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό €1,800.

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτητή.